Όροι Χρήσης

 

Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των ατόμων που επικοινωνούν με την Gene Analysis χρησιμοποιούνται βάσει τον Ν.2472/97 αποκλειστικά για την διαδικασία διεκπεραίωσης παραγγελιών καθώς και υποβολής ερωτημάτων στην Myriad Genetics GmbH και έχουν πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα με το νόμο. 

Σε κάθε περίπτωση η Gene Analysis διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Η χρήση/επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών

Επιπλέον, στην περίπτωση των συνδέσεων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, η Gene Analysis δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εκείνοι ακολουθούν.

 

Όροι Χρήσης

Η περιήγηση στον ιστοχώρο της Gene Analysis (www.geneanalysis.eu ) συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων αυτών. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του www.geneanalysis.eu. Η Gene Analysis διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι δε επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Γενικά

Η Gene Analysis είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος της εταιρίας Myriad Genetics GmbH. HGeneAnalysis αποτελεί ανεξάρτητη και ξεχωριστή νομική οντότητα από την Myriad Genetics GmbH. Για να επισκεφθείτε απευθείας τον ιστοχώρο της Myriad Genetics σας παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.myriadgenetics.eu

Χρήση της ιστοσελίδας

Ο χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της GeneAnalysis. Οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στην GeneAnalysis απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών της από τον χρήστη, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης του χρήστη. Η Gene Analysis διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί με οποιοδήποτε νόμιμο πρόσφορο μέσο κατά του χρήστη της ιστοσελίδας για την όποια παραβίαση και την αποτροπή της επανάληψής της στο μέλλον, αποκλειόμενης της διεκδίκησης αποζημίωσης από τον χρήστη για ενδεχόμενη πρόκληση ζημίας.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο www.geneanalysis.eu αποτελούν ιδιοκτησία της Gene Analysis και διατίθενται στους επισκέπτες της www.geneanalysis.eu αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση ή αναπαραγωγή τους, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια της Gene Analysis.

Αποποίηση Ευθύνης

Η GENE ANALYSIS ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΦΥΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΗΣ ΕΙΤΕ ΠΟΥ ΥΠΟΝΟΕΙΤΑΙ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ Η΄ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΈΝΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ. Η GENE ANALYSIS ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ, ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΥΧΑΙΑ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΕΙΔΙΚΗ Η΄ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ ΕΜΜΕΣΩΝ, ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΥΧΑΙΑ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΑΙ Η GENEANALYSIS ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΡΙΤΩΝ.

Η GENE ANALYSIS ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ Η΄ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ.

 

Τελικοί Όροι 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.geneanalysis.eu καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησής τους, ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών ενώ διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της GeneAnalysis και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών της. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της παρούσας συμφωνίας, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Οι ακόλουθοι όροι αφορούν τον δικτυακό τόπο www.geneanalysis.eu. Ο δικτυακός τόπος www.geneanalysis.eu ανήκει στην εταιρία Gene Analysis και λειτουργεί αποκλειστικά από αυτήν.

Προϊοντα

Επικοινωνια